top of page
Colourful Pile of Old Books_edited.jpg

Dějepis. Dějepis? Dějepis!!!
14. – 15. 9. 2023

Olomouc, Katedra historie FF

Historické vzdělávání a vzdělávání budoucích učitelů a učitelek dějepisu prochází významnou proměnou a veřejnou debatou, která je rámována na straně jedné velkou revizí RVP a na straně druhé reformou profesního vzdělávání budoucích učitelů. 

Klíčové otázky:

Co přináší revize RVP do vzdělávací oblasti Člověk a společnost? Co očekáváme od výuky starších a moderních dějin? Jaké kompetence má mít historicky gramotný člověk? Má být dějepis jen souborem hotových, „objektivních“ faktů k zapamatování, nebo prostorem pro kritické přemýšlení a dialog? Jak volit vhodná kritéria pro ověřování rozvoje dovedností? Kam by měly směřovat inovace vzdělávání budoucích učitelek a učitelů dějepisu? Jak reagovat na rozpor mezi potřebou budování identity a socializace na straně jedné a rozvojem kritického myšlení jedince na straně druhé? Má dějepis vychovávat k vlastenectví? Jak se ve výuce dějepisu promítá současná politická situace a politické zájmy? A je to málo nebo moc?

 

V průběhu konference vystoupí mj. čtyři z našich autorů učebnice Soudobé dějiny. Inspirativní bude též čtvrteční odpolední blok příkladů dobré praxe, jenž bude pro zájemce z řad vyučujících

realizován hybridně.

KONFERENCE

Již proběhlo:

Seminář je určen pro učitele dějepisu a společenských věd, kteří se chtějí seznámit s konceptem historické gramotnosti. Historická gramotnost předpokládá, že žáci a žákyně se neučí pouze znát historická fakta, ale minulost aktivně poznávají. Účelem dějepisného vzdělávání je vysvětlit jim „pravidla hry“ při zacházení s historií mimo školu – v rodině, v širší komunitě, v médiích, v politice.

Cílem semináře je praktické představení konceptu historické gramotnosti (historického myšlení) a ukázka příkladů, jak tyto koncepty zařadit a rozvíjet ve výuce. Učitelé budou mít na tomto semináři možnost promýšlet teoretické rámce výuky na příkladu konkrétních výukových materiálů. Seminář je koncipován jako interaktivní, aby si účastníci sami vyzkoušeli práci na rozvoji historické gramotnosti a takto prakticky získané dovednosti mohli aplikovat na vlastní praxi.

Seminář je zdarma a probíhá u něj akreditační řízení.

bottom of page